MŠ Černopolní 3a Brno

O škole

Budova Mateřské školy Černopolní 3a byla postavena v roce 1963 jako účelová přízemní stavba pro vzdělávání dětí předškolního věku.

Naše škola má tři třídy – Motýlci, Berušky a Žabky s celodenním provozem. Kapacita školy je 71 dětí, všechny třídy jsou věkově smíšené.
Každá třída má samostatné kompletní vybavení – třídu a hernu, které jsou vybavené novým nábytkem, odpovídajím svými parametry potřebám dětí předškolního věku, oddělené hrací kouty s hračkami a pomůckami, šatnu, zrekonstruované WC a umývárnu.

Na budovu navazuje velká zatravněná školní zahrada, kde každá třída má svou část zahrady s pískovištěm, s rozmanitými herními prvky – průlezkami, skluzavkami a dostatečným prostorem pro zájmové a pohybové vyžití dětí během celého dne.

Škola je také situována v blízkosti městské hromadné dopravy – zastávek tramvají, s rychlým spojením do centra, což je pro docházku dětí a rodičů výhodou.

Součástí školy je školní kuchyně, která zajišťuje celodenní kvalitní a pestrou stravu.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku.

Vzdělávání dětí naší mateřské školy probíhá dle vlasního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Hrajeme si, tvoříme, poznáváme svět“

Školní vzdělávací program je dostatečně pestrý, motivující, zahrnující všechny okruhy vzdělávání a činnosti pro předškolní věk. Vychází z cílů předškolního vzdělávání a je zaměřen na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální, rozvíjí potřeby dětí předškolního věku – plně respektuje dětskou osobnost, vychází z její přirozenosti, podňecuje to, co je dítěti nejvlastnější a nejpotřebnější.

Naše škola je dlouhodobě zaměřená na estetické činnosti s orientací na výtvarné, pracovní a hudebně pohybové aktivity. Estetické činnosti jsou rozvíjeny ve všech činnostech během celého dne. Rozvíjíme u dětí vztah ke kráse, vedeme je k nalézání krásy v každodenních jevech všedních dnů, učíme je krásu vytvářet vlastními projevy – kultivovanou mluvou, zpěvem, výtvarnými a pracovními výtvory. Při pedagogické činnosti využíváme individuální a skupinový přístup k dítěti, rozvíjíme spontánní hry a pohybové aktivity, uplatňujeme přirozenost, nenásilnost a funkčnost výchovného působení.

Během školního roku je uplatňována ve všech třídách výchovně vzdělávací aktivita a to adaptace nových dětí na prostředí školy, kdy je velmi důležitá spolupráce s rodinou, průběh adaptace je konzultován s rodiči, kteří mají možnost zapojit se do průběhu adaptace. Učitelky se ve třídách zaměřují na laskavý a citlivý přístup ke každému novému dítěti a snaží se spolupracovat také s ostatními dětmi, a tak vytvořit příjemnou atmosféru pro zapojení nových dětí do společenství ve třídě. Respektujeme přání rodičů ke společné docházce sourozenců do stejné třídy, starší děti jsou přirozeně vedeny k pomoci mladším a to během všech činností a mladší děti jsou motivovány k zájmu o všechny činnosti, i o ty, které pro ně nejsou snadné a mají příležitost si tak vyzkoušet své vlastní možnosti s existencí přirozené nápodoby dětí.

Další aktivita, která probíhá ve všech třídách je rozvoj a příprava nejstarších dětí na základní škol a práce s dětmi s odloženou školní docházkou. Podporujeme zdravotní, tělesný, psychický a sociální vývoj nejstarších dětí, vytváříme podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte. S rodiči konzultujeme vzdělávací pokroky dětí, případné návrhy na odklad školní docházky. Při posuzování školní zralosti vycházíme z průběžné pedagogické diagnostiky, využíváme rozvojový program pro nejstarší děti. Před zápisem do ZŠ uskutečňujeme návštěvu základní školy. V rámci rozvoje a přípravy nejstarších dětí máme kroužek Zvídálek, kde formou „Výprav za poznáním“ rozvíjíme prožitkové učení dětí.

Program denních činností mateřské školy

Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, je upraven tak, aby sladil potřebu svobody dítěte a řádu v průběhu celého dne v mateřské škole:

Organizace provozu školy

Nadstandartní aktivity - kroužky

Další akce a mimoškolní aktivity během celého školního roku

Tento web používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie.
Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Informace o tom, co jsou to soubory cookie, naleznete na tomto odkazu.

Rozumím